top of page

title. UP-TOWN HAIFA URBAN RESIDENCE COMPLEX

date. 2017

city. HAIFA

description. URBAN DEVELOPMENT- RESIDENCE BUILDINGS COMPLEX

משה כץ אדריכל מנה בעל שלוש חזיתות שונות הממחישת את הייחודיות של חיפה הים ההר הירוק והער האנכת מתרכזם בחזתזככית חזית ירוקה מלאתצמחיה וחזית עירוניתמשתנה בפתחים שזזים ללא הרף
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל מתחם מגרם ייחודיומלא השראה ופעלויות קהילתיות מערבשימושם וחומרים מייצר ככרת וגנים והצטלבויותונקודת מפגשבין התושבים כחלק ממחשבהלהעצמת הקהילה כלה
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל
משה כץ אדריכל מפת השראה שלחיפה משנת 1929 שתורגמה וקיבה פרשנות ייחודית ויצירתיות כשכלהאלמנטים החשובים עברו ממצב אופקי לאנכ ויצרו את המתחם מלמטה כשורשים

אדריכל בחיפה, אדריכל בצפון, אדריכל בקריות

bottom of page